Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

0789. AZAS, STATUS, SERTA VISI DAN MISI PISS - KTB

BAB II
ASAS, STATUS, VISI DAN MISI

Pasal 5
Asas

PISS-KTB berasaskan Islam dengan rincian sebagai berikut :

(a). Bidang Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah berdasarkan Madzhab Asy’ariyah dan Maturidiyah.

(b). Bidang Fiqh berdasarkan 4 Madzhab.

(c). Bidang Tashawuf berdasakan Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali.

Pasal 6
Status

PISS-KTB berstatus sebagai group yang ada di fecebook yang bergerak dalam bidang dakwah keislaman dan dapat bekerja sama dengan group atau lembaga-lembaga dakwah lainnya yang memiliki faham ASWAJA.

Pasal 7
Visi

PISS-KTB mempunyai visi mewujudkan masyarakat Islam yang damai sebagai implementasi dari “Rahmatan Lil-‘Alamiin”

Misi

(a). PISS-KTB mempunyai misi dakwah islami yaitu mengajak manusia ke jalan Allah dengan hikmah dan argument yang baik berdasarkan paham Ahlus Sunnah wal Jama’ah

(b) Menjadikan PISS-KTB sebagai salah satu wadah belajar keilmuan Islam dan sarana mempererat ukhuwah Islamiyah diantara kaum Muslimin