Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 馃憠 Download!

MENGENAL PENGARANG KITAB JURUMIYYAH : IBNU AJURRUM ASH-SHANHAJI

Oleh : Abdullah Abdulkarim Lc.


Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Dawud Al-Shinh芒ji, dengan mengkasrahkan shod , bukan dengan memfathahkannya seperti yang sering disebutkan oleh sebagian kalangan. Kalimat Al-Shinh芒ji ini seperti yang diriwayatkan oleh Al-Ham卯di dinisbatkan kepada salah satu kabilah yang berada di Negeri Maroko yaitu kabilah Shinh芒jah.Nama ini kemudian dikenal sebagai Ibnu 脗jurr没m.

Ibnu 脗jurr没m dialhirkan di kota Fasa, -sebuah kota besar di Negara Maroko – pada tahun 672 H yaitu tahun wafatnya Imam Malik dan wafat di kota itu hari Senin ba’da Dzuhur tanggal 20 Shafar Tahun 723 H.
Beliau menimba ilmu di Fasa, kampung halamannya, hingga pada suatu hari beliau bermaksud untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Ketika melewati Mesir, beliau singgah di Kairo dan menuntut ilmu kepada seorang ulama nahwu termasyhur asal Andalusia, yaitu Ab没 Hayy芒n pengarang kitab al-Bahru al-Muhith sampai mendapat restu untuk mengajar dan dinobatkan sebagai salahsatu imam dalam ilmu gramatikal bahasa arab atau ilmu nahwu.

Selain terkenal sebagai ulama nahwu, beliau juga terkenal sebagai ahli fikih, sastrawan dan ahli matematika, di samping itu beliau menggeluti ilmu seni lukis, kaligrafi dan tajwid. Karya yang dipersembahkannya berupa kitab-kitab yang ia karang dalam bentuk arjuzah, bait-bait nadzam dalam ilmu qiro’at dan lain sebagainya. Dua diantara karyanya yang terkenal adalah kitab Far芒’id al-Ma’芒ni f卯 Syarhi Hirzi al-Am芒ni dan kitab ini Al-Muqaddimah Al-脗jurr没miyyah.
------------
Pengarang kitab ini yang tidak lain adalah Ibnu Ajurrum tidak memberikan nama khusus untuk kitabnya. Dalam penamaannya kitab ini dikenal dengan nama yang dinisbatkan kepada pengarangnya, sehingga kitab ini dikenal dengan nama al-脗jurr没miyyah atau al-Jurmiyyah. Sebagaimana tatacara penisbatan dalam gramatikal bahasa arab bahwa murokkab idhofi atau kata kompleks yang disandarkan seperti kata Ibnu 脗jurr没m pada bab nisbat biasanya dihapus awal katanya dan dinisbatkan pada kata kedua.(lihat Alfiah Ibnu Malik, Bab Nasab bait 870-871).

Kitab ini dikenal juga dengan nama Al-Muqaddimah Al-脗jurr没miyyah atau Muqaddimah Ibnu 脗jurr没m.Dinamakan Muqaddimah karena bentuk karangannya adalah muqaddimah atau dalam bahasa indonesianya bentuk karangan prosa bukan berupa bait-bait nadzam.

Selain tidak memberi nama khusus pada kitabnya, Ibnu Ajurrum juga tidak menyebutkan kapan kitab ini dikarang sehingga para penulis biography tidak mengetahui secara pasti kapan kitab ini disusun. Hanya saja Ibnu Maktum yang sejaman dengan Ibnu Ajurrum dalam Tadzkirahnya menyebutkan bahwa kitab itu dikarang sekita tahun 719 H.

Adapun tempat penulisan kitab ini, Al-R芒’i, Ibnu al-H芒j dan al-Ham卯dy meriwayatkan bahwa Ibnu Ajurrum mengarang kitab ini sepanjang perjalanan beliau menuju Makkah.

Metode penulisannya terfokus pada judul-judul besar ilmu nahwu dan pembahasan-pembahasan pokok, sehingga kitab ini dikenal sebagai kitab yang ringkas dan padat. Imam Suyuthy dalam Bughyat al-Wu’芒t menyebutkan bahwa Ibnu Ajurrum berkiblat pada ulama Kufah dalam karangan nahwunya. Hal ini dibuktikan dalam pembahasan asma’ al-khamsah yang merupakan pendapat ulama Kufah, sedang ulama Bashrah menambahkannya menjadi asma’ al-sittah. Hal lain yang mengindikasikan ke-Kufah-annya adalah dengan memasukan “kaifama” dalam jawazim , adalah hal yang ditentang oleh ulama Bashrah.
Kitab ini mendapat apresiasi yang sangat besar baik dari kalangan para ulama maupun para murid. Bentuk apresiasi ini terlihat dari munculnya para ulama yang menciptakan bait-bait nadzam, syarah dan komentar dari kitab ini.

Pengarang kitab Kasyfu al-Dzun没n menyebutkan bahwa diperkirakan lebih dari sepuluh kitab yang menjadi nadzam, syarah, dan komentar dari kitab ini.
Diantara yang menciptakan bait-bait nadzam dari kitab ini adalah Abdul Salam al-Nabr芒wy, Ibrahim al-Riy芒hy, ‘Al芒 al-D卯n al-Al没sy dan yang paling terkenal adalah kitab Matnu al-Durrah al-Bahiyyah karangan Syarafuddin Yahya al-‘Imr卯thy.
--------------
Adapun kitab-kitab yang menjadi syarah kitab ini diantaranya adalah,

1. Kitab al-mustaqill bi al-mafhumiyyah fi Syarhi Alfadzi al-脗jurr没miyyah yang dikarang oleh Abi Abdillah Muhammad bin Muhammad al-Maliky yang dikenal sebagai al-Ra’卯 al-Andalusy al-Nahwy al-Maghriby.
2. Kitab al-Durrah al-Nahwiyyah f卯 Syarhi al-脗jurr没miyyah karangan Muhammad bin Muhammad Abi Ya’l芒 al-Husainy al-Nahwy.
3. Kitab al-Jaw芒hir al-Mudhiyyah f卯 halli Alf芒dz al-脗jurr没miyyah karangan Ahmad bin Muhammad bin Abdul Salam.
4. Kitab al-Nukhbah al-‘Arabiyyah f卯 halli Alf芒dz al-脗jurr没miyyah karangan Ahmad bin Muhammad bin Abdul Salam.
5. Kitab al-Duror al-Mudhiyyah karangan Abu Hasan Muhammad bin ‘Ali al-Maliky al-Sy芒dily.
6. Kitab al-Kaw芒kib al-Dhauiyyah f卯 halli Alf芒dz al-脗jurr没miyyah karangan Syeikh Syamsuddin Abil Azam Muhammad bin Muhammad al-Hal芒wy al-Muqoddasy.
7. Kitab al-Jaw芒hir al-Sunniyyah f卯 Syarhi al-Muqaddimah al-脗jurr没miyyah karangan Syeikh Abu Muhammad Abdillah yang terkenal dengan sebutan Ubaid bin Syeikh Abul Fadly bin Muhammad bin Ubaidillah al-F芒sy
8. Kitab Syarhu al-Syeikh Khalid al-Azhary ‘al芒 Matni al-脗jurr没miyyah.
9. Kitab Syarhu al-Syeikh Yaz卯d Abdurrahman bin Ali al-Mak没diy al-Nahwy.
10. Kitab Al-Tuhfah al-Sunniyyah karangan Syeikh Muhammad Muhyiddin Abdulhamid.
11. Kitab Syarah milik Syeikh Hasan al-Kafrawy al-Syafi’卯 al-Azhary
12. Kitab H芒syiat al-脗jurr没miyyah karangan Abdurrahman bin Muhammad bin Qosim al-Najdy.
13. Kitab 脦dh么h al-Muqaddimah al-脗jurr没miyyah karangan Syeikh Shalih bin Muhammad bin Hasan al-Asmary.
14. Kitab Al-Ta’l卯q芒t al-Jaliyyah ‘al芒 Syarhi al-Muqaddimah al-脗jurr没miyyah karangan Muhammad Shalih al-‘Utsaim卯n.
------------
Al-hamidy dalam hasyiahnya menceritakan bahwa Ibnu Ajurrum setelah selesai mengarang kitab ini, beliau melemparkan kitabnya ke laut dan berkata : “Jika kitab ini murni karena mengharap ridha Allah maka ia tidak akan basah”, dan kitab itu tetap kering. Wallahu a’Lam