PERTANYAAN

Miftahul Aref 

Asalamu 'alaikum, ketika solat keliru niatnya ,ingatnya sudah dapat 2 raka'at/solat asar niatnya tadi solat duhur karena lupa.gimana solatnya?.

JAWABAN

Wa'alaikum salam Warohmah. shalatnya sah. Imam Nawawi dalam kitab Majmu'-nya ; Sudah Ijma' atau kesepakatan Ulama Syafi'iyah, jika seseorang ber-niat dalam hatinya Sholat Dzuhur sementara lisannya melafadzkan Sholat Ashar, maka Sholat Dhuhurnya Sah.

كذا نقل أصحابنا بالإجماع فيه . ولو نوى بقلبه صلاة الظهر وجرى على لسانه صلاة العصر انعقدت صلاة الظهر .


ﺇﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ - ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ ﺍﻟﺪﻣﻴﺎﻃﻲ - ﺝ ١ -ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ١٥٢)ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﺳﻦ ﻧﻄﻖ ﺑﻤﻨﻮﻱ ( ﺃﻱ ﻭﻻ ﻳﺠﺐ،ﻓﻠﻮ ﻧﻮﻯ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﺑﻘﻠﺒﻪ ﻭﺟﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻧﻪﺍﻟﻌﺼﺮ ﻟﻢ ﻳﻀﺮ، ﺇﺫ ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﺐ.

Dalam I'anatu Al-Tholibin Jilid 1 Hal 152 : Sunah (tidak wajib) mengucapkan apa yang diniatkan,Maka jika seseorang niat dalam hatinya melaksanakan sholat dzuhur namun yang diucapkan adalah sholat ashar, ini tidak mengapa. dalam arti sah sholat dzuhurnya,karena yang di i'tibar apa yang diniatkan dalam hati.
wallahu a'lam

LINK DISKUSI
 
Top